Karcinomy dutiny ústní a hltanu

Pavel Smilek, Jan Plzák, Jan Klozar a kol. pevná vazba, 378 stran formátu A5 Rok vydání: 2015
Výrobce: Tobiáš
ISBN: 978-80-7311-153-3
500,00 Kč s DPH

Nádorová onemocnění jsou po onemocnění kardiovaskulárního systému druhou nejčastější příčinou úmrtí v České republice.  V celkovém výskytu nádorů představují v České republice karcinomy rtu, dutiny ústní, orofaryngu a nazofaryngu sice jen asi 2,1 % všech zhoubných nádorů u mužů a 0,6 % u žen, ale mají významný vliv na snížení kvality a délky života nemocných. Nádory uvedených lokalizací postihují v různé míře životně důležité funkce – polykání a dýchání, a nemocní jsou často vytrženi z dosavadního způsobu života a dostávají se vzhledem k poruše příjmu potravy a postižení řeči do sociální izolace. Včasná diagnostika a správná léčba má zcela zásadní význam pro prognózu nemocných s karcinomy rtu, dutiny ústní, orofaryngu a nazofaryngu.

V Česku dosud chyběla souhrnná moderní publikace zabývající se diagnostikou a léčbou nádorů hlavy a krku. Uvedená problematika byla naposledy zpracována v monografii prof. Chládka v roce 1985. Naše publikace byla proto napsána se záměrem podat komplexní a při tom dostatečně podrobný a srozumitelný přehled současných znalostí.

Onkologie již dávno není izolovanou lékařskou disciplínou. Předkládaná mezioborová monografie je výsledkem úsilí odborníků podílejících se na diagnostice a léčbě nádorových onemocnění z různých pracovišť. Doufáme, že se stane zdrojem cenných informací pro  pre- i postgraduální studium na lékařských fakultách, pro lékaře otorinolaryngology, stomatochirurgy, onkology i lékaře hraničních oborů. Největší užitek bychom rádi viděli ve zlepšení kvality a prodloužení délky života našich pacientů.

Z obsahu:

1          Anatomie dutiny ústní, hltanu a krku

2          Epidemiologie a rizikové faktory

3          Molekulární patogeneze

4          Význam virů v patogenezi karcinomu nazofaryngu a orofaryngu

5          Symptomatologie

6          Klinické vyšetření

7          Zobrazovací vyšetření
8          Histologické vyšetření

9          Prekancerózy dutiny ústní a hltanu

10        Diagnostická rozvaha u slizničních lézí dutiny ústní

11        Detekce sentinelové uzliny

12        TNM klasifikace

13        Chirurgická léčba karcinomů dutiny ústní a hltanu

14        Obecné zásady radioterapie nádorů hlavy a krku
15        Obecné zásady systémové léčby nádorů hlavy a krku

16        Toxicita nechirurgické léčby
17        Ošetřovatelská péče po operaci a aktinoterapii dutiny ústní a hltanu

18        Kvalita života a funkční rehabilitace

19        Poruchy polykání u nádorů dutiny ústní a orofaryngu
20        Prevence a dispenzarizace nádorů hlavy a krku
21        Chirurgická léčba karcinomu rtu

22        Chirurgická léčba karcinomů dutiny ústní

23        Nechirurgická léčba karcinomu rtu a dutiny ústní

24        Chirurgická léčba karcinomu orofaryngu

25        Nechirurgická léčba karcinomů orofaryngu
26        Význam HPV v klinickém rozhodování o léčbě karcinomu orofaryngu

27        Léčba karcinomu nazofaryngu
28        Léčba krčních metastáz u karcinomu dutiny ústní a orofaryngu

29        Rekonstrukce pooperačních defektů v dutině ústní a hltanu
30        Prognóza a prognosticky významné faktory léčby
31        Současné trendy a další perspektivy

32        Poučení pro praxi

 

Část recenzního posudku prof. MUDr. Jana Žaloudíka, CSc., ředitele a onkochirurga Masarykova onkologického ústavu v Brně:

„Zhoubné nádory hlavy a krku představují velmi závažnou onkologickou problematiku, která byla v naší odborné literatuře zpracována naposled v osmdesátých letech minulého století a od té doby se nepochybně možnosti diagnostiky a léčby významně posunuly. Autorský kolektiv se zde nyní správně zaměřil jen na část onkologické problematiky nádorů hlavy a krku, tedy karcinomy dutiny ústní a hltanu. To umožnilo zpracování dílčí problematiky do větší hloubky a může dát základ podobně koncipovaným monografiím zpracovávajícím další skupiny nádorů.

Po úvodních obecně onkologických kapitolách následuje podrobně pojatá diagnostika, poté obecný popis léčebných modalit a následují speciální části probírající podrobně čtyři diagnostické okruhy, tedy nádory rtu, dutiny ústní, orofaryngu a nasofaryngu, zvlášť ovšem i problematiku krčních metastáz a prognostických faktorů ve vazbě na tyto nádory. Autoři neopominuli ani problematiku prevence a v závěru pak shrnují kromě poučení pro praxi také současné trendy a perspektivy diagnostiky a léčby této části nádorů hlavy a krku.  

Monografie je koncipována velmi moderně, přehledně,  texty doprovázejí výrazně označené souhrny, které rekapitulují každou kapitolu. Obsah je umocněn bohatou dokumentací ve schématech a velmi kvalitních fotografiích, nálezech zobrazovacích metod a mikroskopických obrazů, které významně zvyšují informační hodnotu díla.

Didaktická hodnota monografie je velmi vysoká. Kromě práce každého z autorů je třeba velmi ocenit také práci ediční, neboť monografie působí velmi uceleně a vyváženě, což při tak široké spoluautorské účasti nebývá pravidlem ani snadné dosáhnout. Za cenné lze pokládat také informace o autorech zúčastněných na vytvoření monografie, neboť je tím vlastně popsána skupina špičkových odborníků, kteří jsou jako nejkvalifikovanější v ČR k dispozici pro vysoce odbornou pomoc či konzultaci. Tento druh odborných monografií využívající celý potenciál odborníků na jasně definované téma je spolu s příkladnou ediční prací nepochybně nejpřínosnějším jak pro specializační vzdělávání, tak pro další edukaci profesionálů. Dává také přehled o stavu oboru v dané době i prostor pro tříbení názorů na témata nová nebo dosud neuzavřená.

Celkově hodnotím monografii jako po všech stránkách výborně zpracovanou a jako významný a komplexní příspěvek k tuzemskému onkologickému písemnictví. Nelze než doporučit ji všem studujícím, vzdělávajícím se a hledajícím v problematice nádorů dutiny ústní a hltanu nejmodernější informace v jazyce českém, a to ve vysoce kvalifikovaně a technicky dokonale zpracované podobě.“ 

 

 

 

 

 

Zákazníci, kteří koupili tento produkt, také zakoupili

Pracovní sešit k nápravě vývojových poruch učení v českém jazyce II

Dr. Hana Treuová 88 stran formátu A4, ilustrováno Rok vydání: 2001 Určeno dětem 4. a 5. ročníků.
100,00 Kč s DPH

Dyslektická čítanka pro 4. - 5. ročník

PhDr. Zdena Michalová, Ph.D. 80 stran formátu A4, ilustrováno Rok vydání: 2017 Přepracovaná Čítanka pro dyslektiky II
150,00 Kč s DPH

Foniatrie - Sluch

Jakub Dršata, Radan Havlík a kol. pevná vazba, 384 stran formátu A5, barevná Rok vydání: 2015, KUTVIRTOVA CENA České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP za rok 2015
500,00 Kč s DPH

Krční metastázy

Petr Čelakovský, Jan Plzák, Jan Betka a kolektiv, pevná vazba,328 formátu A5, rok vydání: 2012, KUTVIRTOVA CENA České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP za rok 2012
450,00 Kč s DPH