Dyskalkulie - KE STAŽENÍ

Josef Novák, metodika 114 stran, 73 pracovních listů, formát pdf, Rok vydání: 2016
Výrobce: Tobiáš
400,00 Kč s DPH

V publikaci naleznete příručku Dyskalkulie - Metody rozvoje základních početních dovedností a 73 pracovních listů. 

Elektronická publikace uceleně poskytuje základní informace o typech poruch a narušení matematických schopností a z toho plynoucích počtářských obtíží dětí ve škole. Pojednává podrobně o jejích projevech zejména v rovině pedagogické od základní až po střední školu, ale těžiště knihy spočívá především v popisu metodických postupů a jednotlivých cvičení, jak takové obtíže zmírnit nebo odstranit. Zcela nově je uspořádána sekvence na sebe navazujících kroků a odpovídajících cvičení, která důsledně respektuje názornost a vývojová stádia předpokladů dítěte pro matematiku a k nimž jsou potom zacíleně zvoleny odpovídající pracovní postupy a pomůcky. Tak je vyjádřen multidimenzionální a multisenzoriální přístup rozvíjení základních početních dovedností. Ideový základ zmíněných postupů vychází především z lurijovských principů. Vznik takto koncipované struktury jednotlivých metod a cvičení rovněž čerpá i z diagnostických a praktických zkušeností z péče o dyskalkulické žáky opírající se o metody a cvičení již dříve publikované (Kumorovitzová, M., Novák, J.: Nauč mě počítat. 1994, Novák. J.: Dyskalkulie - metodika rozvíjení základních početních dovedností. 1997, 2000). Za prezentovanými formami rozvíjení základních početních dovedností u dětí zejména s dyskalkulií je více než 20 let systematické práce v oblasti diagnostické i nápravné, 20 let ověřování tvarů pomůcek a způsobů jejích používání, upravování návazností jednotlivých cvičení tak, aby celá metodika tvořila jedinečný systém, vnitřně provázanou soustavu plně respektující individuální možnosti dítěte v matematice.

Podrobně jsou popsány pracovní postupy a vyobrazeny konkrétní používané pomůcky. Součástí publikace je i naprostá většina potřebných nározných pomůcek pro přímou práci s dítětem. Pro úspěšnou pomoc dětem podle doporučovaných metodických postupů je velmi žádoucí pracovat s trojrozměrnounázornou pomůckou Barevnéhranolky®, distribuovanou výhradně firmou TOBIÁŠ, Havlíčkův Brod, ČR.

Publikace je určena učitelům, odborným pracovníkům zejména ve školství, ale také rodičům, kteří jsou po jednotlivých krocích vedeni pracovními postupy.

 

O B S A H  P U B L I K A C E 

       Úvod 

1.     Vývoj matematických schopností 

1.1    Teoreticko - metodologická východiska rozvoje matematických schopností dětí 

1.2    Vývoj psychických předpokladů pro matematiku v předškolním věku 

 2.     Terminologie 

2.1    Terminologické vymezení poruch a narušení matematických schopností 

2.2.    Výskyt vývojových dyskalkulií 

2.3.    Rozdělení poruch a narušení matematických schopností s popisy jejích projevů ve

       výukové oblasti 

2.3.1   Kalkulastenie - příčiny vzniku a projevy obtíží 

2.3.2   Hypokalkulie - příčiny vzniku a projevy obtíží 

2.3.3   Oligokalkulie - příčiny vzniku a projevy obtíží 

2.3.4   Vývojová dyskalkulie - příčiny vzniku a projevy obtíží 

2.3.5   Akalkulie 

3.     Teze k diagnostice matematických schopností 

4.      Organizace péče a pomoci 

4.1     Možnosti prevence poruch a narušení matematických schopností 

4.2     Všeobecné zásady práce s dyskalkulickým žákem 

4.3     Specifické zásady práce s dyskalkulickým žákem 

4.4     Zkušenosti s dosaženým efektem nápravy dyskalkulických obtíží 

4.5.    Další vzdělávání jedinců s dyskalkulií 

5.      Obraz dyskalkulie v adolescentním věku 

6.      Metodika rozvíjení základních početních dovedností 

6.1     Charakteristika metodiky a možnosti uplatnění 

6.2     Pracovní zásady 

6.3     Základní matematické pojmosloví 

6.4     Struktura čísla 

6.5     Rozklad čísla v první desítce 

6.6     Sčítání 

6.6.1   Podstata sčítání a početní spoje v první desítce 

6.6.2   Početní spoje na sčítání s přechodem desítky 

6.7     Odčítání 

6.8     Násobení 

6.9     Dělení 

6.10    Celek - část, význam vztahů 

6.10.1  Desetinná čísla 

6.10.1.1 Pojmy o částech celku 

6.10.1.2 Velikost desetinného čísla 

6.10.1.3 Podstata sčítání desetinného čísla 

6.10.2  Zlomky 

6.10.2.1 Pojmy o částech celku 

6.10.2.2 Velikost zlomku

6.10.2.3 Sčítání zlomků se stejný jmenovatelem 

6.10.2.4 Sčítání zlomků s různým čitatelem i jmenovatelem (vhled do podstaty úkonu) 

6.11    Slovní úlohy 

6.12    Technické pomůcky v rukou dyskalkulického žáka

7.      Další cvičení obvykle používaná při reedukaci dyskalkulie 

8.      Literatura 

Seznam:  Pracovní listy a obrázky

        Příloha: Pracovní listy - pomůcky pro přímou práci s dítětem

 

Dr. J. Novák, autor

Elektronickou publikaci si můžete stáhnout v sekci Můj účet/Stáhnutelné produkty ihned po připsání částky na náš účet.

Zákazníci, kteří koupili tento produkt, také zakoupili

Pracovní sešit k nápravě vývojových poruch učení v českém jazyce II

Dr. Hana Treuová 88 stran formátu A4, ilustrováno Rok vydání: 2001 Určeno dětem 4. a 5. ročníků.
100,00 Kč s DPH

Dyslektická čítanka pro 2. - 3. ročník

PhDr. Zdena Michalová, Ph.D. 80 stran formátu A4, ilustrováno Rok vydání: 2002
150,00 Kč s DPH

Pracovní sešit k nápravě vývojových poruch učení v českém jazyce I

Dr. Hana Treuová 88 stran formátu A4, ilustrováno Rok vydání: 1998 Určeno dětem 2. a 3. ročníků.
110,00 Kč s DPH

Pozornost/Pozornosť

PhDr. Zdena Michalová, Ph.D.; 60 volných listů formátu A4 + metodický dvojlist v deskách s klopami; Rok vydání: 2013; ČESKO/SLOVENSKÉ VYDÁNÍ
170,00 Kč s DPH